دوره های تابستانه زبان انگلیسی همراه با تنیس

دوره تنیس و زبان انگلیسی در کمپ نایکی

دوره تنیس و زبان انگلیسی در کمپ نایکی

  • سن: 10 - 17
  • شهریه: تماس
  • شروع دوره: یکشنبه 7 تیر 1394
دوره تنیس، زبان و مکاتبات بازرگانی در کمپ نایکی

دوره تنیس، زبان و مکاتبات بازرگانی در کمپ نایکی

  • سن: 14 - 17
  • شهریه: تماس
  • شروع دوره: یکشنبه 7 تیر 1394